เเบบประเมินศักยภาพ

กรมการพัฒนาชุมชน

(Community Development Department)

เเบบประเมินศักยภาพ

โครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล

เเบบประเมินศักยภาพ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตามหลักธรรมาภิบาล