เเบบประเมินศักยภาพ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

ระดับก่อนการพัฒนา

ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลืต(บ้าน/ตำบล)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

จำนวนเงินสัจจะทั้งหมด

จำนวนผู้กู้ทั้งหมด

จำนวนเงินกู้ทั้งหมด

ยอดคงเหลือ

สวัสดิการสมาชิก (ระบุจำนวนเงิน)

รักษาพยาบาล(บาท)

ทุนการศึกษา(บาท)

เด็กแรกเกิด(บาท)

ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส(บาท)

เสียชีวิต(บาท)

อื่นๆสาธารณประโยชน์(บาท)

เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด มีงบประมาณ ปี 2564

เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด ไม่มีงบประมาณ ปี 2564

ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด ปี 2564