เเบบประเมินศักยภาพ

โครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ระดับก่อนการพัฒนา

ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน
คน

เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด มีงบประมาณ ปี 2564

เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด ไม่มีงบประมาณ ปี 2564

ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด ปี 2564