กรมการพัฒนาชุมชน

(Community Development Department)

แบบเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มีกองทุนธรรมภิบาล
แบบเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน
สำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มีกองทุนธรรมภิบาล

คำชี้แจง : การเข้าถึงแหล่งทุน คือ สามารถขอกู้เงินและได้รับเงินทุนในแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไปนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม ธนาคาร SME ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ สถาบันการเงิน ที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า นายทุน เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เป็นต้น
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่อง และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริง


ส่วนที่ 1 การเข้าถึงแหล่งทุน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชาย หญิง
1.2 อาชีพ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
โรงงานอุตสาหกรรม
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ไม่มีงานทำ
1.3 อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
1.4 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน
เข้าถึง ไม่เข้าถึง
1.5 แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)

สหกรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอิสลาม

ธนาคาร SME

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์ อื่น ๆ

ร้านค้า/พ่อค้า/นายทุน หรืออื่นๆ